­­תקנון שימוש באתר ענת צלישר

 

מבוא

 1. השימוש באתר האינטרנט של ענת צלישרובכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה והוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "משתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
 2. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ענת צלישר, לכל דבר ועניין. מובהר כי כניסה לאתר וכל פעולה באתר לרבות גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. .
 3. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 4. המשתמש הנו בגיר מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 5. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר או שהינו בעל חשבון PayPalפעיל.

 

תנאים כלליים

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה.

     מובהר כי ענת צלישר  רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.  

 1. ענת צלישר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי התקנון, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 2. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ענת צלישר ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 5. מובהר כי במקרים בו תעניק ענת צלישר חסות לאירועים ו/או תקיים פעילויות שונות לרבות תחרויות, הגרלות, מבצעי שיווק, שאלונים ו/או סקרים (להלן יחד: "המבצעים"), ייתכנו תקנונים פרטניים אשר יחולו על מבצעים אלה. על המשתתף במבצעים לעיין בתקנונים הרלוונטיים לפני השתתפותו.

 

שירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:
  • רכישת מוצרים באופן מקוון. לעתים מוצרים יקראו להלן "פריטים".
  • מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדפי הרשתות החברתיות (לרבות פייסבוק) של ענת צלישר (להלן: "רשת חברתית"). מובהר כי ענת צלישר    רשאית  לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם    או למנוע את פרסום המשוב.
  • הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים (לרבות דוא"ל, מסרון, דואר, לפי בחירת המשתמש).

 

 1. מובהר, כי ענת צלישר רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף ענת צלישר ברשת חברתית כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשויים לפגוע בשמה הטוב של ענת צלישר ו/או במוצריה, שהינם המותגים המופעלים ו/או ברגשות הציבור ו/או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהם עשויים לגרום להפרת זכויות צד שלישי כלשהן ו/או שהם בניגוד להוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 2. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הרשת חברתית, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והוא נותן לענת צלישר את זכות השימוש מלאה ובלתי-חוזרת בתכנים ומאשר ומתחייב כי ענת צלישר תהיה רשאית להשתמש בשמו, תגובתו ו/או בתמונתו במסגרת פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הרשת חברתית וללא תשלום כלשהו. זכות זו של ענת צלישר תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה.
 • המשתמש מאשר כי לענת צלישר מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של ענת צלישר ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של ענת צלישר בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של ענת צלישר כאמור.

 

עסקת רכישה באתר

 • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים המופיעים באתר, באופן ידידותי, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, והכמות המבוקשים.
 1. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף המוצר"). לתשומת הלב, ענת צלישר רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. במקרה של סתירה בין המחיר המופיע בדף המוצר לבין המחיר המופיע במועד התשלום, יגבר המחיר המופיע במועד התשלום.
 3. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב (או מספר חשבון PayPal) (ובמקרים מסוימים אף להוסיף סיסמה). על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לענת צלישר עקב שיבוש הפעלת האתר. לתשומת הלב, מסירת פרטים חלקיים, או שאינם מדויקים עלולים לגרום לביטול ההזמנה. מובהר כי ענת צלישר תהיה רשאית להשתמש בפרטי ההתקשרות שיימסרו על ידי המשתמש באתר לצורך קבלת דיוור (כאמור בסעיף 12.4 לעיל), למשלוח דואר ו/או דואר אלקטרוני ו/או מסרונים בנוגע לתכנים שיווקיים ופרסומיים על ידי ענת צלישר, זאת בכפוף ובהתאם להוראות כל דין.
 4. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ענת צלישר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המשתמש ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, או קבלת אשור מחברת PayPalתימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
 5. התנאים להשלמת עסקת הרכישה:

21.1  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה ולאחר שענת צלישר תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, או קבלת אשור מחברת PayPal בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ענת צלישר. במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך.

21.2 השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ענת צלישר רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, בחלקה או במלואה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ענת צלישר. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד ענת צלישר בקשר עם ביטול העסקה ובעצם ביצוע ההזמנה, ובכפוף להשבת התשלום עבור פריט זה, המשתמש מוותר על כל טענה כאמור. ענת צלישר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים לרכישה בכל הזמנה.

21.3  ענת צלישר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם ו/או מספרם הסידורי מופיעים באתר, ואינה מתחייבת להציע למכירה באתר את כל הדגמים הנמכרים על ידה שלא באמצעות האתר. 

 1. ענת צלישר תהא רשאית להציע מבצעים, הנחות והטבות באתר, וכן להפסיק ו/או לשנות מבצעים והטבות אלו, ללא מתן הודעה מוקדמת.
 2. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם צוין אחרת במפורש. במקרה של סתירה בין המחיר המופיע בדף המוצר לבין המחיר המופיע במועד התשלום, יגבר המחיר המופיע במועד התשלום.

 

אספקת הפריטים לידי המשתמש

 1. ענת צלישר תספק את הפריטים שהוזמנו באתר אל בית הלקוח או ליעד אחר כמבוקש על ידי הלקוח, באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). ככלל, אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה תוך 7 ימי עסקים ממועד אישור תשלום הלקוח. אספקת הפריטים הינה בישראל בלבד. עוד מובהר כי ענת צלישר איננה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה כוללים רק ימי עסקים, קרי יום א'-ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג.
 3. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים שיוזמנו ושיעורם יהיה כמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.מובהר כי ענת צלישר רשאית לעדכן את שיעור דמי המשלוח מעת לעת ו/או להחליף את חברת השילוח, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. המשתמש מאשר בזאת לענת צלישר להעביר את פרטי ההתקשרות של המשתמש לחברת השליחויות הרלוונטית. תיאום של המשלוח מול חברת השליחויות, יהיה באחריות המשתמש.
 5. מובהר כי דמי המשלוח, בהם יחויב המשתמש, כאמור לעיל, ככל שיחויב, לא יוחזרו לו, גם במקרה של החלפת המוצר או ביטול העסקה על ידי המשתמש מכל סיבה שהיא, למעט אם במועד ביטול העסקה, טרם בוצעה השליחות. למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר עבר לידי חברת השליחויות.
 6. ענת צלישר או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין כל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, ו/או עיכובים ו/או שיבושים מצד חברת השליחויות ו/או השליח מכל סיבה שהיא ו/או חסימה של דרכים מכל סיבה שהיא ו/או כל גורם אחר הנחשב לכוח עליון.
 7. כמו כן לא יהיו ענת ו/או מי מטעמה אחראים בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקת מוצר שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים מען שגויים על ידי המשתמש באתר.
 8. כמו כן, ובמקרה בו תאפשר ענת צלישר שילוח באמצעות דואר ישראל, תהא ענת צלישר רשאית לספק למשתמש את המוצר בהתאם לנוהג חלוקת הדואר ביישוב בו הינו מתגורר (למרכז חלוקה פנימי של היישוב ממנו יידרש המשתמש לאסוף את המוצר, או בכל דרך אחרת המקובלת ונהוגה ביישוב בו מתגורר המשתמש), והדבר ייחשב כאספקה של המוצר לבית מגוריו של המשתמש.
 9. התקנון של רשות הדואר לישראל (ככל שענת צלישר תאפשר שילוח באמצעות דואר ישראל) או של כל גוף אחר באמצעותו תספק ענת צלישר מוצרים למזמינים באתר, יחול על כל אספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את המשתמש.

 

השימוש במוצרים

 1. על המשתמש להשתמש במוצרים הנרכשים באתר אך ורק למטרה שלשמה הם נועדו.
 2. ענת צלישר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן.

 

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש

 1. 35 . המשתמש מודע לכך כי לגבי מוצרים מסוימים כדוגמת ג'לים, אבקות, נוזלים ,וכיו"ב חלים  הגבלות החזרה על פי הוראות משרד הבריאות. ולגביהם ביצוע הרכישה באתר הינו סופי ולא ניתן להחזרה או ביטול.

  לגבי מוצרים שאינם נמנים על הוראות משרד הבריאות, המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

 1. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או ביטול העסקה וקבלת החזר כספי יעשו בכפוף לתנאים הבאים:

36.1   כנגד החזרת המוצר לחנות של ענת צלישר (או שליחתו) בצירוף חשבונית מקורית, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה כל שימוש בפריט.

36.2   החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה וקבלת הפריט המוחזר.               

36.3 הנהלת האתר רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

36.4 הנהלת האתר תנכה מהעסקה עמלת סליקה ואת דמי המשלוח בהתאם לחוק .

36.5  הזכות לביטול עסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה לא תחול על מוצרים שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית, מוצרים שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, מוצרים אשר פורקו והורכבו וכו' .

 

אחריות, אבטחה ופרטיות

 

 1. ענת צלישר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמש ועל סודיות המידע.
  • ענת צלישר ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ענת צלישר [מאגר מידע על שם חברת ענת צלישר קוסמטיקה ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של ענת צלישר בדוא"ל: Anatnails2015@gmail.com. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
  • אתר ענת צלישר  הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת ענת צלישר באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני SSLהמשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר ענת צלישר. ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ענת צלישר מאחר וענת צלישר  נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ענת צלישר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ענת צלישר  ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ענת צלישר.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים הנובעים מכוח עליון, ענת צלישר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. יחד עם זאת, ענת צלישר מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר למעט לצורך שמירת קשר עם המשתמש או אם נקבע אחרת בתקנון זה.
  • ענת צלישר תהא רשאית להעביר פרטי המשתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בענת צלישר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ענת צלישר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ענת צלישר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ענת צלישר תוכל להשתמש בפרטי משתמשים באופן אגרגטיבי, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או לכל מטרה חוקית אחרת.
  • כאמור ברישא תקנון זה, למשתמש באתר ענת צלישר ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד') על פי שיקול דעתו ורצונו החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויו, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על ענת צלישר. מובהר למען הסר כל ספק כי ענת צלישר אינה מחייבת משתמש אשר אינו מעוניין להזדהות (היינו, משתמש החפץ באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את זיהויו, ואולם מובהר כי לא תתאפשר רכישת מוצרים באתר מבלי למסור את הנתונים הנדרשים לשם כך, כמפורט לעיל. מובהר כי לא כל הפעילויות באתר דורשות את זיהוי המשתמש.
  • מובהר, משתמש המזדהה באתר ו/או בפני ענת צלישר באופן חד פעמי ו/או באופן חוזר ע"י יצירת פרופיל אישי (LOG IN) ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינו אנונימי כלפי ענת צלישר ועל כן מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ענת צלישר רשאית לאסוף ולהשתמש במידע טכני בקשר עם המשתמש, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

 

 

 

הגבלת אחריות

 1. ענת צלישר עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על-ידי ענת צלישר במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). ענת צלישר לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שענת צלישר אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

ענת צלישר, ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר, בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין.

 1. ענת צלישר ו/או מי מטעמה לא יחויבו בפיצוי משתמש/לקוח בגין טעויות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו ו/או זמן אספקת המוצר ו/או כל פרט אחר הנוגע למוצר, ככל שיהיו ובלבד שאפשרו ללקוח, לאחר שהציג בפניהם את כל טעות כאמור, לבטל את העסקה להחזיר את המוצר ו/או להחליפו.
 2. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, והן אינן מחייבות את ענת צלישר ו/או הקבוצה ו/או הנהלת האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מטעמם באופן כלשהו. 
 3. מובהר כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין מראה המוצרים בתמונות באתר, ובין מראם בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי המוצרים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. כן יובהר כי גודל/נפח המוצרים הינו הגודל/הנפח הנקוב על גבי אריזת המוצרים.
 4. ענת צלישר /או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן, כאמור לעיל.
 5. ענת צלישר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לעיכובים באספקת המוצרים ו/או לאי אספקת המוצרים ו/או לאי זיכוי המשתמש, במקרה של ביטול עסקה, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, לרבות נזקי טבע ו/או מלחמות ו/או פעולות איבה ו/או תקלות במערכת הטלפונים ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או תקלות במערכות תקשורת אחרות וכל גורם אחר של כוח עליון.
 6. יובהר כי בכל מקרה לא תישא ענת צלישר ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על שווי המוצר הנרכש. 
 7. כמו כן, לא תישא ענת צלישר ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף ו/או נזק תוצאתי שייגרם למשתמש, מכל סיבה שהיא.
 8. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלה קיימים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי וענת צלישר אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם.
 9. כלל המידע המוצג באתר הינו כללי ולא נועד ליתן ייעוץ מקצועי. אין במידע המוצג כדי ליצור הצעה למכירה, ניסיון לשכנוע למוצר מסוים או לקבוצת מוצרים המסופקים על ידי ענת צלישר או על ידי צד שלישי או צד הקשור עמה.
 10. ענת צלישר מציעה למשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
 11. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ('לינקים'), אשר אינם מופעלים על-ידי ענת צלישר. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של ענת צלישר והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של ענת צלישר לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. ענת צלישר אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי ענת צלישר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי ענת צלישר אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

 

 

שיפוי

 1. כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה, ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ו/או לפצות את ענת צלישר בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לענת צלישר כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהצד הנפגע, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאי הצד הנפגע על פי דין.
 2. המשתמש יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה ו/או ישפה, לפי העניין, את ענת צלישר עובדיה ו/או מי מטעמה ("הצד הנפגע"), מיד עם הדרישה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות, אך לא רק, נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, תביעות ודרישות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה (לרבות של צדדים שלישיים כלפי הצד הנפגע), הנובעת ממסירה מכוונת ע"י המשתמש, של פרטים שגויים ו/או כוזבים ו/או בלתי מדויקים, שלו ו/או של כל צד ג', באתר, אשר תביא לפגיעה בצד הנפגע ו/או בכל לקוח אחר ו/או בכל צד ג' שהוא.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ענת צלישר  בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ענת צלישר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ענת צלישר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ענת צלישר בלא קבלת הסכמת ענת צלישר מראש ובכתב.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זהו/או בלא לקבל את הסכמת ענת צלישר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ענת צלישר  מראש ובכתב) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 4. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ענת צלישר, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם ענת צלישר סימני המסחר של ענת צלישר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וכיו"ב - הם כולם רכושה של ענת צלישר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום) חדרה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
 2. תנאי השימוש באתר חלים על שימוש באתר בכל מכשיר, לרבות טלפון סלולארי חכם, מחשבים למיניהם וכיו"ב.
 3. רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של ענת צלישר, ולא תוכן ההודעות שיישלחו לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמשים, יהוו ראיה לכאורה לקיומן של העסקאות, ולכל פרטיהן.